Ceny právních služeb

Ceník advokátních služeb poskytovaných klientům je stanoven dle zákona o advokacii a advokátního tarifu. 

Způsoby určení odměny:

A/ ČASOVÁ ODMĚNA

Odměna je určena počtem hodin, které advokát stráví poskytováním svých služeb.  

B/ PAUŠÁLNÍ ODMĚNA

Odměna je sjednána pevnou částkou při převzetí zastoupení.

Jedná se například o sepis smluv, insolvenčních návrhů, ve věcech obchodních společností (založení, změny).

C/ ODMĚNA ZA ÚKONY

Odměna za služby advokáta je určena počtem úkonů právní služby. Částka za 1 úkon je stanovena advokátním tarifem, po dohodě s klientem může být výše stanovené odměny odpovídajícím způsobem snížena.

D/ ZASTOUPENÍ ADVOKÁTEM V SOUDNÍCH SPORECH

Pokud se necháte zastoupit advokátem, vzniká v případě úspěšného sporu nárok na úhradu nákladů právního zastoupení dle advokátního tarifu, na základě kterého vám náklady za každý úkon advokáta uhradí protistrana ze svých prostředků. Neúspěšná protistrana vám tak musí uhradit náklady na soudní spor ve výši stanovené advokátním tarifem, kdy tato částka ve většině případů přesahuje částku, kterou za právní služby zaplatíte.

Ve všech případech odměn jsem připravena Vám sdělit předpokládaný odhad nákladů a navrhnu způsob stanovení odměny, který pro Vás bude nejvhodnější.

Ceník vybraných úkonů:

Konzultace

  • 500,-- Kč za každou započatou hodinu (v případě první konzultace v rozsahu do 1/2 hodiny 300,--Kč)

Sepsání návrhu na tzv. smluvený rozvod vč. dohody o vypořádání a zastupování u soudu 

  • od 5.000,--Kč

Sepsání darovací smlouvy na nemovitost vč. návrhu na vklad

  • od 3.000,--Kč dle ceny nemovitosti a složitosti smlouvy

Sepsání kupní smlouvy na nemovitost vč. návrhu na vklad

  • od 4.000,--Kč dle ceny nemovitosti a složitosti smlouvy

Advokátní úschova - sepsání smlouvy, úschova listin, zajištění vkladu práva

  • od 2.500,--Kč

Sepsání návrhu na oddlužení

  • 4.000,--Kč pro jednotlivce
  • 6.000,--Kč pro manžely

Revize kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o nájmu, ap.

  • od 1.000,--Kč dle složitosti a hodnoty předmětu smlouvy

Zastupování u soudu, správního orgánu, sepis žalob, vyjádření

  • od 1.000,--Kč za úkon právní služby dle složitosti věci a hodnoty předmětu sporu

Ke sjednání konkrétní výše  nebo způsobu stanovení odměny za poskytování mých právních služeb dochází po zjištění předpokládaného rozsahu a složitosti věci, v průběhu první schůzky.